Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.

Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym

- do publicznej wiadomości -

 

 

Informacja dotycząca zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej.

Informacja o kontrolach planowanych w terenie.

(stan na 23.04.2020r.)

 

 

Informacja dotycząca zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej

(stan na 23.04.2019r.)

 

 

Informacja o kontrolach planowych w terenie

(stan na dzień 31.01.2018r.)

 

 

Informacja o kontrolach planowych w terenie

(stan na dzień 31.01.2017r.)

 

 

 

PZ.5586.5.2016.AW

 

- do publicznej wiadomości -

(stan na dzień 24.10.2016 r.)

Na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 2145) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości:

informację o przedłożonych zgłoszeniach zakładów, o których mowa w art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska na terenie powiatu myszkowskiego,

L.P

nazwa powiatu,

oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, nr telefonu/faksu i adres e-mail

nazwa , siedziba, adres strony internetowej zakładu, nr telefonu/faksu i adres e-mail

 

data przedłożenia zgłoszenia zakładu

 

1

2

3

4

5

1.

myszkowski

PUREKO Sp. z o.o. ul. Partyzantów 4

42-300 Myszków

tel./ fax (34) 313 16 87

www.pureko.pl

PUREKO Sp. z o.o. ul. Pułaskiego nr dz. 2062/48, 2062/47

42-300 Myszków

tel./ fax (34) 313 16 87

www.pureko.pl

 

21.10.2016r

- informację o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom,

L.P

nazwa powiatu,

oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, nr telefonu/faksu i adres e-mail

nazwa , siedziba, adres strony internetowej zakładu, nr telefonu/faksu i adres e-mail

 

data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmian

 

1

2

3

4

5

1.

myszkowski

PUREKO Sp. z o.o. ul. Partyzantów 4

42-300 Myszków

tel./ fax (34) 313 16 87

www.pureko.pl

PUREKO Sp. z o.o. ul. Pułaskiego nr dz. 2062/48, 2062/47

42-300 Myszków

tel./ fax (34) 313 16 87

www.pureko.pl

 

21.10.2016r

- instrukcję postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii,

Telefony alarmowe:

Centrum Powiadamiania Ratunkowego : 112

Straż Pożarna : 998

Pogotowie Ratunkowe: 999

Policja: 997

W przypadku poważnej awarii przemysłowej wykraczającej swym zasięgiem poza teren Pureko (np. dużych ilości dymu z palącej się pianki) ludność cywilna zostanie poinformowana o zagrożeniu oraz sposobie dalszego postępowania poprzez:

- Obronę Cywilną i Państwową Straż Pożarną, która poinformuje społeczeństwo o zagrożeniu za pomocą syren (sygnał akustyczny : modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut),

- Sąsiednie zakłady na linii rozprzestrzeniania się dymu w zależności od rozmiarów zdarzenia – według wewnętrznych procedur (np. telefonicznie, gońcem),

- Policję, która poinformuje społeczeństwo za pomocą ruchomych punktów ostrzegania i alarmowania zorganizowanych na bazie radiowozów policyjnych podających sygnał dźwiękowy i świetlny oraz trzykrotną zapowiedź słowną: ,,Uwaga! Ogłaszam alarm o pożarze substancji niebezpiecznej na terenie Pureko i możliwym zagrożeniu spowodowanym emisją gazów pożarowych – proszę zejść z otwartej przestrzeni- schronić się w budynkach i pozamykać otwory”.

Odwołanie alarmów odbywa się przy pomocy tych samych środków i procedur, jakimi alarm ogłoszono.

                                                                                                                                                     podpisał:

                                                                                                                                          Komendant Powiatowy

                                                                                                                                      Państwowej Straży Pożarnej

                                                                                                                                      w/z

                                                                                                                                 st. bryg. mgr inż. Sebastian Jurczyk

                                                                                                                                         Zastępca Komendanta

Otrzymują:

1. PR

2. PZ a/a

 

 

             

PZ.5586.1.20116.AW

- do publicznej wiadomości -

(stan na dzień 31.05.2016 r.)

 

Na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 2145) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości:

  • informację o przedłożonych zgłoszeniach zakładów, o których mowa w art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska na terenie powiatu myszkowskiego,

- dnia 20.05.2016r dokonano aktualizacji danych zawartych w zgłoszeniu zakładu o zwiększonym ryzyku ul. Partyzantów 4, 42-300 Myszków tel./ fax (34) 313 16 87

  • informację o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom,

- dnia 23.05.2016r do KP PSP w Myszkowie dostarczono zaktualizowany program zapobiegania awariom – uwag nie wniesiono,

  • informację o kontrolach planowych w terenie,

 

L.P

nazwa powiatu,

nazwę, siedzibę i adres strony internetowej zakładu

nazwę organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie;

datę ostatniej kontroli na terenie zakładu;

wskazanie, gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu.

1

2

3

4

5

6

 

1.

 

myszkowski

PUREKO Sp. z o.o.  ul. Partyzantów 4

42-300 Myszków

tel./ fax (34) 313 16 87

www.pureko.pl

 

KP PSP Myszków

 

16.10.2015r

 

KP PSP Myszków

Planuje się kontrolę w IV kw. 2016 roku

  • informację o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 oraz art. 264d ust. 1 ustawy,

- decyzji nie wydawano

  • instrukcję postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii,

Telefony alarmowe:

Centrum Powiadamiania Ratunkowego : 112

Straż Pożarna : 998

Pogotowie Ratunkowe: 999

Policja: 997

W przypadku poważnej awarii przemysłowej wykraczającej swym zasięgiem poza teren Pureko (np. dużych ilości dymu z palącej się pianki) ludność cywilna zostanie poinformowana o zagrożeniu oraz sposobie dalszego postępowania poprzez:

  • Obronę Cywilną i Państwową Straż Pożarną, która poinformuje społeczeństwo o zagrożeniu za pomocą syren (sygnał akustyczny : modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut),
  • Sąsiednie zakłady na linii rozprzestrzeniania się dymu w zależności od rozmiarów zdarzenia – według wewnętrznych procedur (np. telefonicznie, gońcem),
  • Policję, która poinformuje społeczeństwo za pomocą ruchomych punktów ostrzegania i alarmowania zorganizowanych na bazie radiowozów policyjnych podających sygnał dźwiękowy i świetlny oraz trzykrotną zapowiedź słowną: ,,Uwaga! Ogłaszam alarm o pożarze substancji niebezpiecznej na terenie Pureko i możliwym zagrożeniu spowodowanym emisją gazów pożarowych – proszę zejść z otwartej przestrzeni- schronić się w budynkach i pozamykać otwory”.
  • Odwołanie alarmów odbywa się przy pomocy tych samych środków i procedur, jakimi alarm ogłoszono.

                                                                                                         podpisał:

                                                                                            Komendant Powiatowy

                                                                                             Państwowej Straży Pożarnej

                                                                                             w/z               

                                                                                          st. bryg. mgr inż. Sebastian Jurczyk

                                                                                             Zastępca Komendanta