Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.

Imię i nazwisko: bryg. mgr inż. Sergiusz WIŚNIEWSKI

Funkcja: Komendant Powiatowy

Telefon: 0-34 313 15 41

Fax: 0-34 313 15 41

e-mail: pspmyszkow@katowice.kwpsp.gov.pl

Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu w poniedziałki w godz. 16.00 - 18.00 , po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendy tel. (34) 313 15 41.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie, przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Sekcja Finansów, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30. Telefon kontaktowy (34) 313 15 41.

Skargi i wnioski można składać:

 • Listownie - na adres:
  Komenda
  Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Jana Pawła II nr 11
  42 – 300 MYSZKÓW

 • Osobiście – w sekretariacie Komendy codziennie w godz. od 7.30 – 15.30

 • Za pośrednictwem ePUAP : /151404588/SkrytkaESP

 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  na adres:
  kadry@myszkow.kppsp.gov.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga”; lub „Wniosek”

 • Faksem na numer: (34) 313 15 41

 • Ustnie do protokołu: po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekcją Finansów tel. (34) 313 15 41

WAŻNE!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinien zawierać:

1.1. Imię i nazwisko wnoszącego.
1.2. Dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Klauzula informacyjna - skargi i wnioski
 
Kompetencje Komendanta