Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.
Sprawy osobowe byłych pracowników

1. Załatwianie spraw osobowych emerytów i rencistów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie w zakresie pośredniczenia z Zakładem Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie ( pomoc w sporządzaniu wniosków o przyznanie renty rodzinnej po zmarłym emerycie lub renciście, wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego).
2. Sporządzanie na wniosek byłego pracownika zaświadczenia o zatrudnieniu, w tym druków Rp 7 do celów emerytalno-rentowych.

W celu otrzymania pomocy lub uzyskania zaświadczenia należy zgłosić się osobiście lub skontaktować telefonicznie z Sekcją Organizacyjno - Kadrową Komendy Powiatowej.


Pomoc dla emerytów i rencistów

Sekcja Kwatermistrzowsko - Techniczna udostępnia druki formularzy dla emerytów i rencistów pożarnictwa ubiegających się o pomoc finansową.
Wypełniony wniosek zainteresowany składa w sekretariacie Komendy.
Powyższe wnioski po zaopiniowaniu przez Komendanta Powiatowego i Prezesa Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa są przekazywane do rozpatrzenia przez Komisję do spraw podziału funduszu socjalnego działającej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Pomoc finansowa dla wymienionych osób może być udzielona z tytułu:
1. Zdarzenia losowego powodującego znaczne pogorszenie warunków materialnych
2. Zapomoga
3. Poniesionych kosztów leczenia
4. Poniesionych kosztów pogrzebu członków rodziny
5. Poniesionych kosztów pobytu w ośrodku wczasowym, sanatoryjnym itp. uczestnictwa w wycieczce zorganizowanej
6. Dopłaty do kolonii, obozu dzieci własnych, przysposobionych i przyjętych na wychowanie.


Tutaj można pobrać formularz