Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.
Komendant Powiatowy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków jeden raz w tygodniu, w środy w godz. 14.00 – 16.00.
Przyjęcie interesanta przez Komendanta winno być poprzedzone zgłoszeniem osobistym, telefonicznym, pocztowym lub innym w sekretariacie Komendanta Powiatowego celem wyznaczenia terminu przyjęcia. Przy zgłoszeniu interesant jest zobowiązany podać imię i nazwisko, miejsce pracy ( służby ) lub adres zamieszkania oraz rodzaj sprawy, którą zamierza przedstawić.
Skargi i wnioski wnoszone w formie pisemnej interesanci składają w sekretariacie Komendy. Przyjmujący nadaje numer Dziennika Podawczego, datę wpływu oraz na żądanie składającego pismo, potwierdza na kopii wpłynięcie pisma.
Termin załatwienia sprawy określony jest przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.