Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.
Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatora wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad organizowania i nadzorowania (Dziennik Ustaw numer 12 pozycja 67), obiekt przeznaczony na placówkę wypoczynku musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny określone odrębnymi przepisami.
Opiniowanie placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie spełniania przez nie wymagań przeciwpożarowych następuje poprzez złożenie pieczęci i podpisu w karcie kwalifikacyjnej obiektu (wpisując w uwagach stwierdzone nieprawidłowości do usunięcia) po przeprowadzonych czynnościach kontrolno - rozpoznawczych.

W celu uzyskania opinii należy złożyć w sekretariacie Komendy Powiatowej pismo zgłaszające obiekt wypoczynku dzieci i młodzieży do kontroli wraz z kartą kwalifikacyjną. Pismo powinno zawierać dane korespondencyjne osoby (instytucji) zgłaszającej obiekt wraz z telefonem kontaktowym.