Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.

Odbiory dokonywane przez Straż Pożarną

czyli zajecie stanowiska w sprawie zgodności

wykonania obiektu z projektem budowlanym.

 

Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca1994 r - Prawo budowlane

(J.t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami), jest zobowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikająca z przepisów szczególnych organy:

- Państwowej Inspekcji Sanitarnej

- Państwowej Straży Pożarnej

o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Organy wymienione powyżej zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i przepisami przeciwpożarowymi.

 

Ważne: Zawiadomienie powyższych organów powinno być dokonane po całkowitym zakończeniu prac budowlanych i wykończeniowych w przeciwnym razie należy liczyć sie z odstąpieniem od czynności kontrolnych oraz przekazaniem powyższej informacji do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

Komenda Powiatowa PSP, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, po przeprowadzeniu czynności kontrolno - rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zajmuje stanowisko w formie pisemnej, stwierdzając zgodność lub nie, wykonania obiektu z dokumentacja techniczno - budowlana. Zawiadomienie należy przygotować w dwóch egzemplarzach. Na jednym egzemplarzu strona zainteresowana otrzyma potwierdzenie wpływu. Do zawiadomienia należy dołączyć kopię decyzji o pozwoleniu na budowę. Nie zajęcie stanowiska w w/w terminie traktowane jest jako niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

 

Wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy przedstawia załącznik nr 1. W celu uściślenia współpracy z inwestorami i wykonawcami poniżej przedstawiono  zestawienie dokumentów, które uznaje się za niezbędne, a które powinny zostać przygotowane do odbioru.

 

WYKAZ  DOKUMENTÓW  NIEZBĘDNYCH DO  PRZEDŁOŻENIA  ORGANOM  PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ PRZY  PRZEKAZYWANIU  OBIEKTU  DO  EKSPLOATACJI.

 

Uwaga:

Rodzaj niezbędnej dokumentacji będzie zależał od przyjętych w projekcie rozwiązań

techniczno-budowlanych, w tym przeciwpożarowych. 

 1. Decyzję o pozwoleniu na budowę.
 2. Projekt budowlany (uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych - jeśli jest taki wymóg).
 3. Oryginał dziennika budowy.
 4. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi  przepisami.
 5. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracowaną dla budynków w których:
 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1 000 m3,
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1 500 m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1 000 m2,
 • występuje strefa zagrożenia wybuchem.

     6. Dokumentacje budowlaną z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (powykonawcza),

     7. Dokumentacja dot. urządzeń przeciwpożarowych (dobranych w sposób dostosowany do wymagań przepisów przeciwpożarowych):

 • stałych urządzeń gaśniczych,
 • systemu sygnalizacji pożaru,
 • instalacji wodociągowych przeciwpożarowych,
 • urządzeń oddymiających,
 • itp. – jeśli powyższe urządzenia są wymagane.

     8. Protokoły badań i sprawdzeń:

 • instalacji elektrycznych, w tym przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
 • instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,
 • instalacji odgromowych i uziemiających, w tym metryka urządzenia piorunochronnego,
 • instalacji gazowych,
 • przewodów kominowych i urządzeń wentylacyjnych,
 • instalacji wodociągowych przeciwpożarowych, zawierających pomiary wydajności wodnej i ciśnienia hydrantów wewnętrznych,
 • sieci wodociągowych przeciwpożarowych, obejmujących próbę wydajnościowo–ciśnieniową hydrantów zewnętrznych,
 • systemów sygnalizacji pożarowej, DSO, urządzeń gaśniczych, oddymiających, itp..

       9. Inne dokumenty :

 • protokoły potwierdzające zabezpieczenie elementów konstrukcji budynków (stalowych, drewnianych itp.) do wymaganego przepisami stopnia odporności ogniowej lub palności,
 • certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do stosowania, klasyfikacje ogniowe, itp. dot. elementów zastosowanych w budynkach, mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe (m.in. drzwi ppoż., zabezpieczeń przepustów instalacyjnych, elementów wykończenia wnętrz itd.),
 • ocena zagrożenia wybuchem (jeśli w pomieszczeniu mogą wystąpić mieszaniny wybuchowe przekraczające wartości graniczne określone w przepisach).

     10.  Ponadto należy zapewnić:

 • wyposażenie w gaśnice (prawidłowość doboru - w zależności od rodzaju materiałów palnych w pomieszczeniach, odpowiednia ilość, dostępność, oznakowania),
 •  kompletne wyposażenie hydrantów wewnętrznych oraz ich oznakowanie,
 •  wywieszenie w miejscach widocznych instrukcji postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych,
 • oznakowania dróg ewakuacyjnych, miejsc usytuowania urządzeń ppoż. i elementówsterujących nimi, miejsc usytuowania p.poż. wyłącznika prądu, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo, miejsc zbiórki do ewakuacji oraz lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych, przeciwpożarowych zbiorników wodnych,
 • oznakowania stref zagrożenia wybuchem - jeśli takie występują.

 

Załącznik nr 1. 

Druk zawiadomienia o zamiarze przystąpienia do użytkowania