Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.


I.Sprawowanie nadzoru nad pracą komórek organizacyjnych :
1.Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w zakresie :
1)funkcjonowania JRG pod względem taktycznym, operacyjnym i dokumentacyjnym wraz ze stanowiskiem kierowania;
2)organizowania szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków JRG i OSP;
3)funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w powiecie w szczególności
a)stanu gotowości operacyjnej,
b)procedur i planów ratowniczych,
c)przygotowania do działań ratowniczo – gaśniczych;
4)funkcjonowania systemu łączności dowodzenia, współdziałania i alarmowania oraz informatyzacji Komendy;
5)spraw związanych z archiwizacją.
2.Samodzielnego Stanowiska ds. Kwatermistrzowsko – Technicznych w zakresie :
1)prowadzenia gospodarki infrastruktury techniczno – budowlanej;
2)spraw mundurowych i socjalnych strażaków PSP;
3)zabezpieczenia logistycznego działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń;
4)prowadzenie gospodarki materiałowej, magazynowej i transportowej;
5)prowadzenia ewidencji ilościowo – wartościowej i wyposażenia Komendy;
6)prawidłowości prowadzenia postępowań przetargowych;
7)prowadzenia postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu Komendy;
8)organizacji i przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych Komendy.

II. Realizacja zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych określone w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631, a w szczególności:
1) Pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego „Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnychâ€?.
2)Zapewnienie wymaganą ochronę informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych.
3)Kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie.
4)Opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych.
5)Planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

III.Zastępowanie Komendanta Powiatowego w razie jego nieobecności.
Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1392
Treść wprowadził(a): Jurczyk Sebastian, 2007-09-06 13:22:11
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-07-21 14:28:15