Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.
1) Kierowanie komendą Państwowej Straży Pożarnej, w tym :
- określenie kierunków działania komendy,
- nadzór nad realizacją polityki kadrowej w komendzie,
- zawieranie umów o pracę oraz mianowanie strażaków,
- ustalanie szczegółowych zakresów obowiązków dla strażaków i pracowników cywilnych,
- sprawowanie nadzoru nad stosowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
w komendzie,
- zapewnienie pracowniczych uprawnień socjalnych.
2) Organizowanie jednostek ratowniczo – gaśniczych.
3) Organizowanie na terenie powiatu krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.
4) Dysponowanie oraz kierowania siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze powiatu przez swoje stanowisko kierowania.
5) Organizowanie i prowadzenia akcji ratowniczej.
6) Współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie.
7) Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.
8) Opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu.
9) Nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
10) Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa.
11) Wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz miejscowych zagrożeń.
12) Organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego.
13) Szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych.
14) Współdziałanie z zarządem powiatowym Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP.
15) Organizowanie i kierowanie działalnością propagandową w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
16) Okresowe informowanie organów samorządu terytorialnego o stanie bezpieczeństwa pożarowego oraz innych miejscowych zagrożeniach występujących na obszarze działania komendy.
17) Planowanie budżetu dla komendy oraz nadzór nad jego prawidłową realizacją zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
18) Wnioskowanie w sprawie tworzenia i likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej.
19) Nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1578
Treść wprowadził(a): Jurczyk Sebastian, 2003-07-22 13:51:48
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-07-14 13:18:58